Källsortering

Källsortering på industriområdet i Sandviken

Titta i källsorteringshandboken (PDF-dokument, 1.7 MB) för detaljerad information om hur varje avfallsfraktion ska hanteras.

OBS! Skriv inte ut hela källsorteringshandboken, den har många sidor!

Källsortering av avfall i produktionsmiljö och på kontor

Alla anställda ska sortera i avsedda behållare enligt skyltning.
Vid osäkerhet rådfrågas kontaktperson eller källsorteringshandboken framtagen av Stena Recycling AB, avfallsentreprenör inom industriområdet.

Vid frågor om avfall som innehåller metaller ska Råvarugården kontaktas på telefon +46 (0)26 26 92 12 eller +46 (0)26 26 47 50.

Kontaktperson för källsortering

Varje verksamhet ska ha en kontaktperson för källsortering.
Vid miljöstationer ska information om vem som är kontaktperson på respektive arbetsplats finnas.

Information

Varje verksamhet ansvarar för att ge information till sina anställda och entreprenörer om källsorteringen.

Hämtning och lämning av avfall

Hämtning av farligt avfall beställs på telefon +46 (0)26 26 33 99.
Tömning av brännbart, papper och well sker på abonnemang. För extratömning ring +46 (0)26 26 33 99.
Hämtning av dumperlåda med deponirest eller trä beställs av Avfallshanteringen på telefon +46 (0)26 26 33 99.

Man får inte själva lämna avfall vid den centrala uppsamlingsplatsen för avfall.